درایور TallyGenicom 5040

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
راه انداز TallyGenicom 5040

Manufacturer : TallyGenicom

Model : 5040

Version : 1.0

Type : Printer

Size : 122 KB

Hardware IDs:
USBPRINT\TallyT50400F6E
LPTENUM\TallyT50400F6E

System : Windows, Linux
 

پشتیبانی