مجموعه درایور پرینتر و اسکنر Brother

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

Brother DCP 7055

Brother DCP-7055W

Brother DCP-7057

Brother DCP-7060D

Brother DCP-7070DW

Brother DCP-7080D

Brother DCP-7189DW

Brother DCP-9015CN 32Bit

Brother DCP-9015CN 64Bit

Brother DCP-L2500D

Brother DCP-L2520D

Brother DCP-L2520DW

Brother FAX-7860DW

Brother FAX-L2700DN

Brother HL 1230

Brother HL 1440

Brother HL 1470N

Brother HL-2170W

Brother HL-2230

Brother HL-2240D

Brother HL-2270DW

Brother HL-2280DW

Brother HL-5050 32Bit

Brother HL-5050 64Bit

Brother HL-5130 32Bit

Brother HL-5130 64Bit

Brother HL-5150D 32Bit

Brother HL-5150D 64Bit

Brother HL-5240 32Bit

Brother HL-5240 64Bit

Brother HL-5270DN 32Bit

Brother HL-5270DN 64Bit

Brother HL-5340D 32Bit

Brother HL-5340D 64Bit

Brother HL-5370DW 32Bit

Brother HL-5370DW 64Bit

Brother HL-5440D

Brother HL-5450DN

Brother HL-5470DWT

Brother HL-6180DWT

Brother HL-L2380DW

Brother MFC-7360

Brother MFC-7362N

Brother MFC-7380

Brother MFC-7480D

Brother MFC-7820N 32Bit

Brother MFC-7820N 64Bit

Brother MFC-7860DN

Brother MFC-8220

Brother MFC-8440

Brother MFC-8460N

Brother MFC-8820DN

Brother MFC-8840D

Brother MFC-8890DW

Brother MFC-8950DW

Brother DCP-7010 32Bit

Brother DCP-7010 64Bit

Brother DCP-7057W

Brother DCP-7065DN

Brother DCP-7080

Brother DCP-7180DN

Brother DCP-9010CN 32Bit

Brother DCP-9010CN 64Bit

Brother DCP-9015CN 32Bit

Brother DCP-9015CN 64Bit

Brother DCP-L2540DN

Brother DCP-L2540DW

Brother DCP-L2560DW

Brother HL 1430

Brother HL 1435

Brother HL 1450

Brother HL-2130

Brother HL-2220

Brother HL-2240

Brother HL-2250DN

Brother HL-2275DW

Brother HL-5040 32Bit

Brother HL-5040 64Bit

Brother HL-5070N 32Bit

Brother HL-5070N 64Bit

Brother HL-5140 32Bit

Brother HL-5140 64Bit

Brother HL-5170DN 32Bit

Brother HL-5170DN 64Bit

Brother HL-5250DN 32Bit

Brother HL-5250DN 64Bit

Brother HL-5280DW 32Bit

Brother HL-5280DW 64Bit

Brother HL-5350DN 32Bit

Brother HL-5350DN 64Bit

Brother HL-5380DN 32Bit

Brother HL-5380DN 64Bit

Brother HL-5470DW

Brother HL-6050D

Brother HL-6180DW

Brother HL-S7000DN

Brother MFC-7360N

Brother MFC-7365DN

Brother MFC-7460DN

Brother MFC-7470D

Brother MFC-7840W

Brother MFC-7860DW

Brother MFC-7880DN

Brother MFC-8420

Brother MFC-8680DN

Brother MFC-8710DW

Brother MFC-8820D

Brother MFC-8870DW

Brother MFC-8910DW

Brother MFC-8950DWT

Brother MFC-9010CN 32Bit

Brother MFC-9010CN 64Bit

Brother MFC-9125CN 32Bit

Brother MFC-9125CN 64Bit

Brother MFC-9325CW 32Bit

Brother MFC-9325CW 64Bit

Brother MFC-L2680W

Brother MFC-L2700DN

Brother MFC-L2705DW

Brother MFC-L2720DN

Brother QL-700

پشتیبانی