چشم انداز

چشم انداز

تا انتهای سال 1408 (افق چشم انداز) سازمانی خواهیم بود که از طریق توسعه فناوری های نوین ارتباطی و کسب و سوداوری پایداری یکی از سه اپراتور مطلوب ارتباطی در کشور خواهیم بود

ماموریت

ارتقا سطح زندگی از طریق نوآوری و تسهیل در ارتباطات و توسعه پایدار ،با ارائه خدمات نوآورانه و ارزنده با اتکا بر توانمندی ،دانش و پشتکار کارکنان شایسته خود

ارزش های محوری

احترام به ارزش های انسانی

مشتری مداری

کارگروهی

صداقت ،شفافیت

خلاقیت و نواوری

مسئولیت پذیری

سودآوری

یادگیری و یاددهی

پشتیبانی