چشم انداز

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چشم انداز

تا انتهای سال 1408 (افق چشم انداز) سازمانی خواهیم بود که از طریق توسعه فناوری های نوین ارتباطی و کسب و سوداوری پایداری یکی از سه اپراتور مطلوب ارتباطی در کشور خواهیم بود

ماموریت

ارتقا سطح زندگی از طریق نوآوری و تسهیل در ارتباطات و توسعه پایدار ،با ارائه خدمات نوآورانه و ارزنده با اتکا بر توانمندی ،دانش و پشتکار کارکنان شایسته خود

ارزش های محوری

احترام به ارزش های انسانی

مشتری مداری

کارگروهی

صداقت ،شفافیت

خلاقیت و نواوری

مسئولیت پذیری

سودآوری

یادگیری و یاددهی

پشتیبانی